Kompetenceforløb for lærere

I Tektanken booster vi læreres kompetencer til at samarbejde med lokale virksomheder. Vi er specialister i at koble virksomhedernes praksis med skolens fag, og vi udarbejder læringsaktiviteter, der skaber værdi for begge parter.

Vi har derfor stor erfaring med at bygge bro mellem skole- og virksomhedskulturer, hvilket vi underviser lærere i på fleksible kompetenceudviklingsforløb for kommunens skoler. Lærerne bliver klædt på, så både de og eleverne kan få det optimale ud af samarbejdet med det lokale erhvervsliv.

 

Lærerne guides fra start til slut

Tektankens eksperter følger både lærere og virksomheder fra start til slut. Kompetenceforløbet indebærer fire workshops for lærerne, en virksomhedssafari og tre besøg hos de enkelte skolers udvalgte virksomheder. Til alle aktiviteter er Tektankens medarbejdere repræsenteret, og både lærere og virksomheder bliver guidet og forberedt undervejs i forløbet.

Som en del af forløbet understøttes læreren i udvikling af et komplet undervisningsforløb, hvor virksomhedsaktiviteter indgår, inden han/hun på egen hånd besøger virksomheden med sine elever.

 

Sparring, kompetencepuljer og deling af virksomheder

Kompetenceforløbet strækker sig typisk over tre år, hvor lærerne løbende bliver uddannet til at være selvkørende, så skole-virksomhedssamarbejdet kan gentages år efter år.

De to første år arbejder de enkelte skoler sammen med hver deres virksomhed. Lærerne sparrer løbende med hinanden til workshops, der er faciliteret af Tektanken, hvor de hører om hinandens forløb, succeser og udfordringer. På den måde inspirerer lærerne hinanden, og de ser mulighederne hos de øvrige virksomheder i kommunen.

Der er derfor ikke kun tale om, at den enkelte lærer opbygger kompetencer, men at der skabes en kompetencepulje på skoleplan og kommuneplan.

Dette skaber grobund for forløbets tredje år. Her skal skolerne nemlig bytte virksomheder.

For at få det optimale ud af kompetenceforløbet er det vigtigt, at lærerne prøver kræfter med forskellige virksomhedssamarbejder. Derved får de indblik i de øvrige lokale muligheder for skole-virksomhedssamarbejde, og de oplever, hvordan et samarbejde også kan udformes og gennemføres.

 

Kompetenceforløbets opbygning

Workshop: introduktion til forløbet

Alle workshops er faciliteret af Tektanken.

Lærerne bliver introduceret til forløbet, og de bliver informeret om, hvilke forventninger der er til dem, hvad deres rolle er på virksomhedssafarien, hvilket fokus de skal have, og hvad de helt konkret skal. Derudover skal de i forløbets start lave en vurdering af egne evner til at arbejde med skole-virksomhedssamarbejde, da dette er en del af den afsluttende evaluering.

 

Virksomhedssafari

Virksomhedssafarien er et unikt Tektanken-produkt. Safarien er en del af forløbets opstart, og som ordet indikerer, skal lærerne på en rejse rundt i kommunen, hvor de besøger forskellige lokale virksomheder.

Formålet med virksomhedssafarien er, at lærerne oplever, hvad de lokale virksomheder kan bidrage med til deres undervisning. De bliver vist rundt, snakker med medarbejdere og sparrer omkring mulighederne, der byder sig på de enkelte virksomheder.

Efter safarien kan de enkelte skoler byde ind med deres prioriteter, hvilket Tektanken etablerer de enkelte samarbejder på baggrund af.

 

Introduktionsmøde hos virksomheden

Tektankens eksperter deltager i samtlige møder mellem skolerne og virksomhederne. Samtidig inviteres en ledelsesrepræsentant fra skolen altid til at deltage i møderne.

Hvis det er relevant, tager Tektankens eksperter altid kontakt til henholdsvis lærere og virksomheder for at forberede begge parter på mødet.

Når de enkelte skoler har fået tildelt deres virksomheder, afholdes der et introduktionsmøde, hvor forventningerne afstemmes, og lærerne får ekstra information om virksomheden. Detaljer som klassetrin, praktik, opgaveløsning med mere fastlægges også på dette møde. 

 

Workshop: planlægning af skole-virksomhedssamarbejdet (1)

Lærerne mødes med Tektankens eksperter og planlægningen af undervisningsforløbene igangsættes og første udkast færdiggøres. 

 

Planlægningsmøde hos virksomheden

Når lærerne og Tektankens konsulenter har planlagt forløbet, præsenteres det for virksomheden på et møde. Her fortæller læreren om indholdet, og Tektankens konsulent supplerer, hvorefter virksomheden kommer med feedback og rettelser. 

 

Workshop: planlægning af skole-virksomhedssamarbejdet (2)

Forløbet færdiggøres og virksomheden godkender forløbet.

 

Skole-virksomhedssamarbejdet afholdes

Læreren og eleverne besøger virksomheden, og de planlagte aktiviteter afholdes. 

 

Evalueringsmøde hos virksomheden

Efter aktiviteten hos virksomheden evalueres forløbet af både elever, lærere og virksomheden. Denne evaluering står Tektanken for. Resultaterne fra evalueringen præsenteres på evalueringsmødet. Det diskuteres ligeledes, hvordan forløbet kan forbedres til næste år.

 

Workshop: evaluering af lærernes kompetencer

På forløbets sidste workshop evaluerer lærerne deres egne kompetencer. Pointen med forløbet er, at lærerne udvikler kompetencer, så de kan bruge skole-virksomhedssamarbejde i deres undervisning, og denne kompetenceudvikling bliver evalueret. Hvor meget har de udviklet sig? Hvad er de i stand til nu, som de ikke var tidligere? Hvordan har forløbet generelt været?

 

Lærerens tidsforbrug

Kompetenceforløbet er et alternativ til lærernes normale forberedelsestid. Tiden til forberedelse af undervisning bruges blot i selskab med Tektankens konsulenter og kollegaer fra kommunes øvrige skoler.

Dette giver ligeledes lejlighed til at mødes, netværke og diskutere på tværs af skolerne.

Samtidig får lærerne mange virksomhedskontakter, og de behøver ikke bruge tid på efterbehandling, da Tektanken faciliterer evalueringen og følger op på forløbet.

 

Vil du vide mere om kompetenceforløb?