BLIV KLAR TIL VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE

Er du gymnasielærer og vil du arbejde sammen med en virksomhed i din undervisning, kan du blive klogere her. Læs om vores model for virksomhedssamarbejde, forløbets faser og din rolle om vejleder i et problembaseret projektforløb 

Et virksomhedssamarbejde vil tage udgangspunkt i en af vores Tekcases, som er problembaserede undervisningsforløb med udgangspunkt i autentiske cases fra danske virksomheder. Intentionen er, at forløbene løfter de faglige forløb i gymnasieskolen og indfrier målet om, at eleverne udvikler kompetencer til at forstå, formulere og behandle samfundsrelevante problemer med henblik på at udvikle bæredygtige løsninger til fremtiden.  

 

SYV FASER

Virksomhedssamarbejdet vil forløbe gennem syv faser, som fremgår af modellen. Faserne er dog fleksible, og modellen kan tilpasses din læreplan og dine ønsker.

Samarbejdet vil strække sig over 15-30 undervisningstimer - afhængig af hvilke faser I har mulighed for at deltage i. Herunder kan du læse mere om faserne og tidsforbruget i de forskellige faser. Den specifikke tidsramme aftaler du i samarbejde med os og virksomheden.

 

MATERIALER

Vi har udviklet et PowerPoint Show, som du kan benytte i din undervisning på gymnasiet. Du finder både værktøjer og gode råd til de forskellige faser i modellen: Værktøjer til problembaseret projektarbejde 

Desuden modtager du inden forløbet et link til en materialebank, hvor du kan finde relevant litteratur, data og materialer til forløbet.

FASE 1 - UDVIKLINGSWORKSHOP

2 timer + forberedelse til forløbet

Inden forløbet skal du deltage i en udviklingsworkshop med os og virksomheden. Til workshoppen præsenterer vi konceptet og modellen for virksomhedssamarbejde. En medarbejder præsenterer sig selv, virksomheden og mulige virksomhedscases. Herudfra aftaler vi sammen faglig vinkel, forventninger og praktiske aftaler for forløbet.  

INDEN WORKSHOPPEN   

 • Undersøg hvad virksomheden laver ved at besøge deres hjemmeside
 • Sæt dig grundigt ind i virksomhedscasen, som du finder på denne side  
 • Overvej hvilke faglige problemstillinger, der kan udspringe fra casen
 • Overvej om du kan samarbejde med én eller flere af dine kollegaer f.eks. i et flerfagligt forløb. På denne måde kan eleverne arbejde med forskellige perspektiver på virksomhedscasen, hvilket ofte kan motivere flere i klassen. Det kan ligeledes hjælpe dig, hvis du har en kollega, som du kan sparre med i forløbet
 • Afstem forventninger med din lokale skemaplanlægger, så der er mulighed for både at få besøg af en medarbejder fra virksomheden i klassen og et virksomhedsbesøg undervejs eller som afslutning på forløbet

TIL WORKSHOPPEN  

 • Stil opklarende og faglige spørgsmål til medarbejderen om virksomhedscasen og mulige undersøgelser, I kan lave på gymnasiet. Det er vigtigt, at du efter mødet føler dig godt klædt på til næste fase i forløbet
 • Vær aktiv til workshoppen og kom gerne med ideer til virksomhedscasen og forløbet. Vi udvikler casen sammen med medarbejderen, så den passer med dit fag og dine elevers faglige niveau
 • Reflekter over dine forventninger, og hvor mange timer du kan afsætte til forløbet

EFTER WORKSHOPPEN

 • Find relevant litteratur og materialer, som kan inddrages i forløbet
 • Overvej om I kan lave undersøgelser, forsøg eller eksperimenter på gymnasiet
 • Tag kontakt til medarbejderen, hvis du har faglige spørgsmål til virksomhedscasen
 • Tag kontakt til os, hvis du har spørgsmål til modellen, og hvordan du udfører problembaseret projektarbejde
 • Stå for praktiske aftaler med medarbejderen, så vedkommende ved, hvor hun/han skal møde op og hvornår 

 

FASE 2 - BESØG AF MEDARBEJDER 

2 timer

En medarbejder fra virksomheden besøger din gymnasieklasse, præsenterer virksomhedscasen og idégenererer med eleverne. Virksomhedscasen skal åbne op for forskellige problemstillinger med menneskelig, social og samfundsmæssig relevans og gerne med fokus på bæredygtighed og verdensmålene. Hensigten er at skabe en motiverende opstart, der fanger elevernes interesse, fordrer elevdeltagelse og engagerer eleverne i forløbet.  

ELEVER 

 • Får indblik i virksomheden og hvad virksomheden laver 
 • Får indblik i medarbejderens uddannelsesbaggrund og karriereliv 
 • Får ny faglig viden om virksomhedscasen, som de kan bruge i deres projektarbejde 
 • Får mulighed for at stille spørgsmål til medarbejderen om virksomheden, uddannelses- og jobmuligheder og det faglige emne

LÆRERE

 • Tag godt imod medarbejderen, når hun/han ankommer. Sørg for, at der er mulighed for, at medarbejderen kan koble sin computer til
 • Når medarbejderen har lavet sin præsentation, skal du facilitere en idégenereringsproces. Det kan f.eks. være en fælles brainstorm på klassen eller gruppearbejde, hvor eleverne i mindre grupper kommer med idéer til mulige problemstillinger. Under idégenereringen går medarbejderen rundt til eleverne og giver input til deres idéer
 • Lav en fælles opsamling til sidst, hvor eleverne deler deres ideer med hinanden, og hvor du fortæller, hvad næste skridt i projektet er. Det kan f.eks. være ”Næste gang vi mødes, skal I opdeles i grupper og arbejde videre med jeres ideer.” 

MATERIALER 

 • I bogen af Poul Bitsch Olsen og Kaare Pedersen (2018): Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog” finder du alt, hvad du skal vide om projektarbejde - lige fra gruppedannelse til slutprodukt
 • Inden besøget af medarbejderen kan I med fordel have fokus på karrierelæring. En mulighed er at benytte Engineer the futures karrierelæringsspilsamtaleguide om studievalg, fakta om ingeniører eller film med ingeniører

 

FASE 3 - IDEGENERERING OG PROBLEMSTILLING 

2-6 timer  

Eleverne arbejder videre med deres idéer på gymnasiet og opstiller en problemformulering, de vil arbejde videre med. Det er en god ide at starte med at introducere dem til forløbet og arbejdsformen. Hensigten med denne fase er, at eleverne skal forstå og formulere en problemstilling, indsamle nødvendig viden, skabe nye idéer til løsningsforslag og planlægge projektarbejdet fremadrettet.  

ELEVER 

 • Diskuterer og videreudvikler deres ideer i grupper og udvælger den ide, de vil arbejde videre med  
 • Udarbejder en problemformulering og mulige løsningsforslag
 • Indsamler nødvendig viden til at belyse deres problemformulering f.eks. litteratursøgning, kontakte eksperter på området eller finde informationsvideoer på nettet. 
 • Laver en tidsplan og planlægger næste skridt i deres projektarbejde 

LÆRERE

 • Opsummér for eleverne, hvem virksomheden er, og hvad de laver. Hav fokus på virksomhedscasen, og hvordan eleverne kommer videre med deres projektarbejde
 • Lav en opsamling på idégenereringsprocessen fra medarbejderbesøget
 • Introducér eleverne til forløbet, problembaseret projektarbejde, gruppedannelsesproces og vejledningsmuligheder
 • Overvej om eleverne selv må danne grupper, eller om du vil stå for gruppedannelsen. Grupperne kan f.eks. laves ud fra faglig interesse blandt eleverne, så alle kommer til at arbejde med den problemstilling, de ønsker
 • Fremlæg tydeligt for eleverne, hvad du forventer af dem i forløbet. Hvor meget tid har de til det, hvad er vigtigt at have med i deres løsning og hvilke krav er der til det faglige indhold og slutproduktet?
 • Hjælp eleverne med at danne deres egen problemstilling, indsamle nødvendig viden og planlægge deres projektarbejde
 • Forudse elevernes udfordringer i forløbet – på den måde kan du reflektere over, hvordan du kan hjælpe eleverne videre i deres projektarbejde
 • Giv generelt ansvar og ejerskab til eleverne, så de får mulighed for at undersøge det, de synes er interessant og motiverende

 

FASE 4 - VIRKSOMHEDSRELATEREDE AKTIVITETER 

2-6 timer  

Eleverne deltager i virksomhedsrelaterede aktiviteter, der kan danne empirisk grundlag for deres projektarbejde. Hensigten er at skabe sammenhæng mellem gymnasiefagenes teori og virksomhedens praksis og dermed give en dybere forståelse for det faglige område, eleverne arbejder med. Hvis der er mulighed for det, besøger I virksomheden, møder rollemodeller og deltager workshops med henblik på at tage noget ”med hjem”, der belyser elevernes problemstilling. Hvis der ikke er mulighed for et virksomhedsbesøg, kan virksomheden enten stille eksperter til rådighed, som eleverne kan interviewe, materialer, data eller eksperimenter, som I kan benytte på gymnasiet.  

ELEVER

 • Deltager aktivt i enten virksomhedsbesøg, forsøg, undersøgelser, interview eller feedbacksession. 
 • Oplever sammenhængen mellem virksomhedens praksis og gymnasiefagene 
 • Får ny faglig viden om virksomhedscasen, som de kan bruge i deres projektarbejde

LÆRERE

 • Hvis der er mulighed for et virksomhedsbesøg, er det din opgave at stå for praktiske aftaler om besøget med virksomheden, dvs. tidspunkt, antallet af elever, evt. gruppedannelse på forhånd mm.  Desuden skal du forberede eleverne til virksomhedsbesøget f.eks. kan eleverne formulere spørgsmål, som de vil have svar på fra medarbejderne. Det kan være spørgsmål om det faglige i deres projekter eller karrierelæringsspørgsmål om virksomheden og medarbejdernes uddannelser og karrieremuligheder 
 • Hvis virksomheden stiller data, materialer eller andet til rådighed, er det din opgave som lærer at implementere det i forløbet. Det kan f.eks. være at udføre forsøg, demonstrere teknologier eller introducere dem til dataanalyse afhængig af, hvad der er aftalt med virksomheden. Hvis du har spørgsmål til materialerne eller forsøgene, så kontakt medarbejderen inden udførelse, så du er godt forberedt.  
 • Hvis virksomheden stiller en medarbejder til rådighed til interview eller en virtuel feedbacksession, er det din opgave som lærer at stå for praktiske aftaler, herunder at teknikken virker, når I ringer op til medarbejderen på det aftalte tidspunkt. Eleverne kan skiftevis stille spørgsmål til medarbejderen, faglige eller spørgsmål til karrierelæring, som de gerne vil have svar på

 

FASE 5 - PROJEKTARBEJDE 

Mindst 6 timer  

Eleverne udarbejder et projekt eller produkt på gymnasiet med henblik på at danne en mulig løsning for deres problemstilling og fremsætte en veldokumenteret konklusion baseret på teori og praksis. Det kan f.eks. være et skriftligt projekt, en poster, film, prototype eller andet, som indkapsler elevernes løsning på problemstillingen. Undervejs skaber du et sundt læringsmiljø med plads til fejl. Du vejleder eleverne og introducerer nødvendig viden for at styrke fagligheden i deres projektarbejde. 

ELEVER

 • Redegør, analyserer og diskuterer den indsamlede viden, observationer, data og projektarbejdets proces 
 • Udvikler en løsning på deres problemformulering i form af et produkt 
 • Forbereder og overvejer hvordan de vil præsentere deres løsning for virksomheden 

LÆRERE

 • Tydeliggør overfor eleverne, hvad du forventer af dem, og hvilke krav der er til deres slutprodukt. Skal det være en poster, en film eller noget helt tredje, som de selv vælger? Hvor lang tid skal de præsentere for virksomheden, og hvad skal deres løsning som minimum indeholde?  
 • Introducer eleverne til vejledningsprocessen, og hvordan de kan bruge dig i deres projektarbejde. Har du faste vejledningstider, og hvordan foregår en vejledning?  
 • Giv feedback på elevernes ideer og metoder 
 • Stil udfordrende spørgsmål og vejled eleverne i den rigtige retning
 • Introducer nødvendig faglig viden for at sikre fagligheden i eleverne projekter 

 

FASE 6 - PRÆSENTATION  

2-4 timer  

Eleverne præsenterer deres projekter for hinanden, lærere og virksomhedsrepræsentanter – gerne på virksomheden – med henblik på at videreformidle deres resultater, få konstruktiv feedback og reflektere over deres egne løsninger. Præsentationen kan f.eks. foregå som en eventdag for forskellige deltagende gymnasier, hvor eleverne skal konkurrere om at have den bedste løsning. Hensigten er at give eleverne en følelse af, at deres projekter og viden er nyttig og meningsfuld for andre og for samfundet.  

ELEVER

 • Præsenterer deres løsninger for virksomheden 
 • Reflekterer og perspektiverer deres løsning til andre problemstillinger 
 • Får feedback og sparring fra andre elever, lærere og virksomhedens medarbejdere  

LÆRERE

 • Giv konstruktiv feedback på elevernes ideer og metoder
 • Stil udfordrende spørgsmål og vejled eleverne i den rigtige retning
 • Stå for praktiske aftaler med virksomheden 

 

FASE 7 - EVALUERING

Højst 1 time 

Vi udarbejder et spørgeskema, som sendes til både lærere og elever efter forløbet. Det er din opgave som lærer at afsætte tid til, at eleverne kan udfylde evalueringen. Dette er vigtigt, når vi skal videreudvikle og forbedre forløbet til en anden gang. Desuden er der mulighed for at evaluere forløbet med virksomheden, hvis der er ønske om det.  

 

KONTAKT

Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål.